Copyright

Woord- en beeldmerken

Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van Holding Jan Wijnakker B.V. en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die Holding Jan Wijnakker B.V. op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

Portretrechten

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Beeldrechten

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen van werken van beeldende kunstenaars te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken, behalve wanneer de kunstenaar of Pictoright namens de bij haar aangesloten kunstenaar, daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Auteursrechten © Holding Jan Wijnakker B.V.

Alle teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties die op de wensite(s) van Holding Jan Wijnakker B.V. zijn opgenomen, waaronder deze website, zijn beschermd onder het internationale auteursrecht.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Holding Jan Wijnakker B.V. c.q. de betreffende auteurs.

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Holding Jan Wijnakker B.V. op geen enkele wijze toegestaan om deze auteursrechtelijke werken te scannen, in meervoud te printen, te kopiëren, op andere wijze te dupliceren, aan te passen, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, te verhuren, te archiveren, rubriceren of indexeren, uit te lenen, of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, publiekelijk voor te dragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook.

Gebruik als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan met betrekking tot de informatie die wordt gedownload of gekopieerd van deze digitale diensten van Holding Jan Wijnakker B.V.

Holding Jan Wijnakker B.V. is ook gerechtigd tot de auteursrechten met betrekking tot de databanken van de sites van Holding Jan Wijnakker B.V. De inhoud van de databanken van de sites van Holding Jan Wijnakker B.V. worden beschermd door het sui generis recht, dat het de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud te verbieden.

Van geschreven auteurswerken, niet zijnde foto’s, mag de gebruiker, zijnde een natuurlijke persoon, die niet handelt in het kader van diens bedrijf of beroep een enkele kopie ten behoeve van diens eigen privé gebruik maken.

Alle informatie met betrekking tot koersen van aandelen, effecten, grondstoffen, valuta en andere beleggingen die op de sites van Holding Jan Wijnakker B.V. zijn opgenomen zijn eigendom van, dan wel in licentie gegeven aan leveranciers van Holding Jan Wijnakker B.V..

Handhaving

Holding Jan Wijnakker BV., dan wel de rechthebbende leverancier van de betreffende informatie kan tegen elke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten overgaan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging overgaan.

Voorzover het bepaalde betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van aan Holding Jan Wijnakker B.V. gelieerde ondernemingen dan wel haar leveranciers zijn deze bepalingen en bedingen aan te merken als derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek, waarop door die partijen rechtstreeks een beroep kan worden gedaan uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden.

Framing (van onderdelen) van de website is niet toegestaan.

Copyright Statement © Holding Jan Wijnakker B.V.

This website may include material which is © of third parties. All rights reserved.

Any and all material to be found on the pages of this website and on the Internet is protected by copyright laws. It may not be used for any purpose whatsoever without obtaining the publisher’s explicit written permission in advance.

Framing (of parts) of the site is not permitted.