Algemene Voorwaarden

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”)
1.1 Aanbieder Holding Jan Wijnakker B.V., hierna te noemen "Alletrouwautos.nl"
1.2 Klant De natuurlijk- of rechtspersoon ten behoeve van wie door Aanbieder Diensten worden geleverd
1.3 Diensten Alle diensten, waaronder advertentieposities, bannerposities, aanvullende diensten ten aanzien van adverteren of een passende overeenkomst zoals aangeboden op de Website van Aanbieder of anderzijds overeengekomen en die onderwerp zijn van de Overeenkomst.
1.4 Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Aanbieder en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. De algemene voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van Aanbieder en Klant.
2.2 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele door Klant gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden, anders dan de voorwaarden van toeleveranciers als bedoeld in artikel 13.1 en 13.2 van deze algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Aanbieder aangegeven termijn geldig, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Aanbieder uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
3.3 Informatie over de Diensten en/of eventuele specifieke voorwaarden en kosten voor het gebruik van de Diensten worden door de Aanbieder aan de Klant vroegtijdig duidelijk gemaakt.

 

4. Prijzen en tarieven
4.1 Een document vermeldt steeds de meest actuele prijzen en tarieven voor de Diensten. Tenzij anders vermeld zijn de op in dit document aangegeven prijzen en tarieven exclusief BTW, invoerrechten, of andere belastingen, heffingen en rechten.
4.2 Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijs- en tariefopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen, ook na het sluiten van de Overeenkomst, door Aanbieder worden gecorrigeerd.
4.3 Tarieven kunnen met de klant worden overeengekomen.

 

5. Betaling, verzuim en ontbinding
5.1 Aanbieder is gerechtigd om abonnementsgelden en andere vaste bedragen die de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, vooruit te factureren. Bij Diensten die vooruit worden gefactureerd, vangt levering van de Diensten eerst aan na ontvangst van de betaling op rekening van Aanbieder.
5.2 Bij Diensten waar betaling achteraf geschiedt, dienen betalingen steeds binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Gesprekskosten worden gefactureerd op basis van de registratie van het gebruik van Diensten door Aanbieder.
5.3 De op de bank/giro-afschriften van Aanbieder aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.4 Indien door de Klant de overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, is de Klant van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
5.5 Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden is de Klant wettelijke rente verschuldigd over de vordering. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen ten laste van de Klant.
5.6 Aanbieder is steeds bevoegd bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de Klant zekerheid van de Klant te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting. Indien aan bedoelde zekerheidstelling door de Klant niet wordt voldaan, heeft Aanbieder het recht de Overeenkomst te beëindigen dan wel . de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd Aanbieder’s recht op schadevergoeding terzake. De Aanbieder heeft tevens het recht daar waar het mogelijk is opgeleverde producten terug te nemen.

 

6. Dienstverlening aanbieder
6.1 Aanbieder zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten naar behoren te leveren. De Klant is verplicht aan Aanbieder alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede ontvangst en uitvoering van de Diensten zijn vereist.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11, kan Aanbieder in noodsituaties of gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6: 75 BW) ten behoeve van de instandhouding, verbetering, reparatie of onderhoud van de door Aanbieder geleverde Diensten, de toegang tot en/of het gebruik van de Diensten onderbreken, beperken of beëindigen.
6.3 Aanbieder is niet gehouden tot de levering van Diensten indien de levering van Diensten leidt tot disproportionele kosten voor Aanbieder. In zo een geval is Aanbieder gerechtigd de Diensten buiten gebruik te stellen en/of de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, dan wel de specifieke voorwaarden waaronder de Diensten worden geleverd zoals aangegeven op de Website, waaronder prijzen en tarieven, te wijzigen. Van een dergelijke buitengebruikstelling of wijziging van de specifieke voorwaarden zal Aanbieder zo tijdig mogelijk mededeling doen aan de Klant.

 

7. Overige verantwoordelijkheden Klant
7.1 De Klant is gehouden de Aanbieder ten behoeve van een correcte verlening van de Diensten, volledige en juiste informatie te verschaffen bij de registratieprocedure van Aanbieder. De Klant stelt de Aanbieder voorts onverwijld in kennis van elke wijziging in deze gegevens
7.2 De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij met behulp van de Diensten aanmaakt, opslaat, verstuurt of anderszins verwerkt.
7.3 De Klant onthoudt zich van elk soort gebruik van de Dienst of van elke gedraging die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de wet, op rechten van een derde of anderzins naar objectieve maatstaven in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor communicatie op Internet.
7.4 De Klant is verplicht zorgvuldig met de van Aanbieder verkregen passwords en login-ID’s om te gaan en deze vertrouwelijk te behandelen
7.5 De Klant zal geen www-adressen, mailadressen, html of enigerlei codes, aanbiedingen en/of negatieve teksten plaatsen binnen de Diensten van Aanbieder.

 

8. Persoonsgegevens
8.1 Aanbieder zal de gegevens van de Gebruiker verwerken conform haar Privacy Statement als gepubliceerd op de Website en neemt daarbij de privacyregelgeving in acht.

 

9. Intellectuele eigendom
9.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten en bijbehorende informatie, documentatie of andere materialen blijven te allen tijde bij Aanbieder dan wel bij haar toeleverancier berusten. Aanbieder verleent terzake van Diensten van haar toeleveranciers aan de Klant slechts een gebruiksrecht overeenkomstig de licentie- en/of algemene voorwaarden van de betreffende toeleverancier.
9.2 De Klant erkent dat de informatie, documentatie of andere materialen die door Aanbieder worden aangeboden in het kader van de Dienstverlening uitsluitend zijn bedoeld voor persoonlijk of intern gebruik binnen een organisatie. De Klant zal bedoelde informatie, documentatie of andere materialen niet commerciëel exploiteren, kopieëren, reproduceren, verzenden, verspreiden of hiervan afgeleide vormen creëren, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder.

 

10. Duur van de Overeenkomst en beëindiging door Gebruiker
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd. De minimale duur van de Overeenkomst wordt per Dienst gespecificeerd en aangegeven op de Website of anderzijds contractueel vastgelegd. De Overeenkomst zal steeds stilzwijgend voor eenzelfde periode worden verlengd.
10.2 De Overeenkomst kan door de Klant met inachtneming van een maand opzegtermijn tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen de datum waarop de overeengekomen contractsperiode afloopt.
10.3 Indien Aanbieder de specifieke voorwaarden zoals de prijzen en tarieven van de Diensten en zoals vermeld op de Website, heeft gewijzigd conform het gestelde in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.2.

 

11. Buitengebruikstelling en beëindiging door Aanbieder
11.1 Aanbieder kan, zonder ingebrekestelling, de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt. Indien de Klant ook na schriftelijke aanmaning door Aanbieder stellende een redelijke termijn in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
11.2 Voorts is Aanbieder gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging of toestemming de toegang tot de Diensten te blokkeren of op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding met onmiddelijke ingang te beëindigen en e-mail adressen, e-mail-berichten, ter beschikking gestelde ruimte op Internet en andere in het kader van de Diensten opgeslagen gegevens te verwijderen, indien de Klant gedurende 90 aaneengesloten dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten.
11.3 Een geheel of gedeeltelijke buitengebruikstelling van de Diensten als bedoeld in dit artikel ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
11.4 Indien de Klant surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt of indien executoriaal beslag te harer laste wordt gelegd dat niet binnen 14 dagen nadien is opgeheven, is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

12. Aansprakelijkheid
12.1 Aanbieder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem geleverde Diensten indien en voorzover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aanbieder. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg-, immateriele of indirecte schade is steeds uitgesloten.
12.2 Indien Aanbieder, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding overeenkomen met het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de schadeveroorzakende Diensten, doch zal in geen geval hoger zijn dan een bedrag van NLG 10.000,- (tienduizend Nederlandse guldens) of EUR 4.500,- (vijfenveertighonderd Euro’s).
12.3 Aanbieder is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het installeren van (bij de Diensten) geleverde software van Aanbieder aan de apparatuur van de Klant.
12.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden welke door derden aan Aanbieder kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Aanbieder aan de Klant worden tegengeworpen.
12.5 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Aanbieder lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

13. Toeleveranciers
13.1 Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van een toeleverancier met betrekking tot de Diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst tussen de Klant en Aanbieder en waarin de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in voorzien, zijn onverkort op de Overeenkomst van toepassing.
13.2 De Klant verkrijgt een recht op de Diensten van een toeleverancier volgens de licentie- en algemene voorwaarden van de betreffende toeleverancier waardoor het in deze algemene voorwaarden dienaangaande bepaalde terzijde wordt gesteld.

 

14. Diversen
14.1 De Klant kan de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst niet aan een derde overdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder.

 

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en uitvoering van Overeenkomsten door Aanbieder is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan, worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter te Amsterdam.
15.3 Het in artikel 15.2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.